Насловна Саопштења Контакт          

         latinica

        english

Саопштења за јавност
 

Саопштење

17.04.2014.

 

Комисија Високог савета судства у саставу Мирјана Ивић, Мирољуб Томић и Соња Видановић, обавила је разговоре са 33 кандидатa који су поднели пријаве на оглас за избор председника 15 привредних судова у Републици Србији.

 

Високи савет судства је 29. јануара 2014. године огласио избор председника привредних судова у Републици Србији.

 

 

Саопштење

11.04.2014.

 

Комисија Високог савета судства у саставу Мирјана Ивић, Мирољуб Томић и Соња Видановић, обавила је разговоре са 84 кандидатa који су поднели пријаве на оглас за избор председника 43 прекршајна суда у Републици Србији.

 

Високи савет судства је 29. јануара 2014. године огласио избор председника основних, привредних и прекршајних судова у Републици Србији.

 

 

Саопштење

07.04.2014.

 

Комисија Високог савета судства у саставу Мирјана Ивић, Мирољуб Томић и Соња Видановић, обавила је разговоре са 169 кандидатa који су поднели пријаве на оглас за избор председника 65 основних судова у Републици Србији.

 

Високи савет судства је 29. јануара 2014. године огласио избор председника основних, привредних и прекршајних судова у Републици Србији.

 

 

Саопштење

21.03.2014.

 

Високи савет судства је на седници одржаној 11. марта 2014. године донео oдлуку о објављивању огласа за попуну упражњених судијских места у апелационим судовима у Београду, Крагујевцу и Новом Саду, у вишим судовима у Новом Пазару и Новом Саду:

1. Апелациони суд у Београду - 5

2. Апелациони суд у Крагујевцу - 5

3. Апелациони суд у Новом Саду - 5

4. Виши суд у Новом Пазару - 4

5. Виши суд у Новом Саду -3

 

 

Одлука о избору судија у Врховни касациони суд

04.03.2014.

 

Високи савет судства је на седници одржаној 04. марта 2014. године донео одлуку о избору 8 судија у Врховни касациони суд.

 

Списак судија који су изабрани у Врховни касациони суд:

1. Олга Ћуричић, судија Управног суда;

2. Јасминка Станојевић, судија Апелационог суда у Београду;

3. Драган Скоко, судија Апелационог суда у Новом Саду;

4. Бранислава Апостоловић, судија Апелационог суда у Новом Саду;

5. Соња Павловић, судија Апелационог суда у Крагујевцу;

6. Споменка Зарић, судија Апелационог суда у Београду;

7. Божидар Вујичић, судија Апелационог суда у Крагујевцу;

8. Бранко Станић, судија Привредног апелационог суда.

 

Високи савет судства је на седници одржаној 15. јануара 2014. године донео oдлуку о објављивању огласа за попуну упражњених судијских места у Врховном касационом суду.    

 

 

Обавештење

18.02.2014.

 

Високи савет судства одржаће седницу отворену за јавност у четвртак 20. фебруара 2014. године у 9,00 часова у библиотеци Високог савета судства (Ресавска 42).

 

Јавној седници могу да присуствују заинтересована лица и акредитовани представници средстава јавног информисања до броја расположивих места у просторији Високог савета судства, а према редоследу пријављивања на e-mail: sekretarijat@vss.sud.rs  

 

  Дневни ред седнице

 

 

Састанак председника и чланова ВСС-а са делегацијом Европске комисије за област владавине права

13.02.2014.

 

Председник Високог савета судства Драгомир Милојевић и чланови Високог савета судства из реда судија састали су се 12. фебруара 2014. године са делагацијом Европске комисије за област владавине права.

 

Састанак је одржан у оквиру експертске мисије Европске комисије за скрининг поглавље 23 - „Правосуђе и основна права“.    

 

 

САОПШТЕЊЕ

06.02.2014.

 

Високи савет судства је на седници одржаној 28. јануара 2014. године донео oдлуку о објављивању огласа за попуну упражњених судијских места у привредним судовима у Београду, Зајечару, Новом Саду, Панчеву, Пожаревцу и у Основном суду у Врбасу:

     1. Привредни суд у Београду - 2

     2. Привредни суд у Зајечару - 1

     3. Привредни суд у Новом Саду - 3

     4. Основни суд у Врбасу - 4

     5. Привредни суд у Пожаревцу - 2

     6. Привредни суд у Панчеву - 1

 

 

САОПШТЕЊЕ

04.02.2014.

 

Комисија Високог савета судства, обавила је разговоре са 45 кандидатa који су поднели пријаве на оглас за избор председника виших судова у Републици Србији и са 1 кандидатом који је поднео пријаву на оглас за избор председника Апелационог суда у Новом Саду.

 

Високи савет судства је 20. децембра 2013. године огласио избор председника виших судова у Републици Србији и председника Апелационог суда у Новом Саду.  

 

 

САОПШТЕЊЕ

31.01.2014.

 

Високи савет судства је анализирао рад виших и прекршајних судова на подручју Републике Србије у предметима због насилног и недоличног понашања на спортским приредбама и мере за њихово спречавање.

 

Поступање виших судова Високи савет судства оцењује као ефикасно имајући у виду проценат решених предмета, а у делу казнене политике адекватне што се оцењује и кроз одлуке апелационих судова.

 

Забрињавајућа је чињеница да је пред прекршајним судовима застарео висок број предмета, као и даље нерешен велики број предмета пред тим судовима.

 

На основу прикупљених података утврђено је да је у свим судовима у периоду 01.01.2010. године до 19.12.2013. године, укупно било у раду 1922 предмета од којих је решено 1527 предмета, односно 79,45%.

 

На подручју Прекршајног апелационог суда било је у раду 903 предмета а решено је 605 предмета или 67%, док је на подручју остала четири апелациона суда решено 90,09% предмета.

 

Укупно је изречено 1136 осуђујућих пресуда, у којима је изречено 166 затворских казни, у распону до 3 године затвора. Условне осуде и обавезе плаћање новчане казне изречене су у 639 предмета, изречено је и 371 новчаних казни. Уз изречене казне окривљенима је изрицана и мера забране присуствовања спортским приредбама у 188 предмета. Истовремено изречено је 257 ослобађајућих пресуда, док је у 42 предмета оптужба одбијена.

 

Утврђено је да је пред прекршајним судовима застарело гоњење у 127 предмета или 20,99%, док пред вишим судовима исто није запажено. У исто време пред апелационим судовима поступано је у 640 предмета, од којих је решено 614 ожалбених предмета или 95,94%.  

 

 

САОПШТЕЊЕ

30.01.2014.

 

Високи савет судства је на седници одржаној 23. јануара 2014. године донео oдлуку о објављивању огласа за избор председника основних, привредних и прекршајних судова у Републици Србији. 

 

 

САОПШТЕЊЕ

27.01.2014.

 

Комисија Високог савета судства од 29. до 30. јануара 2014. године, обавиће разговор са кандидатима који су поднели пријаве на оглас за избор председника виших судова у Републици Србији.

 

Разговори се обављају у просторијама Високог савета судства у Београду, Ресавска 42.

 

Високи савет судства је 20. децембра 2013. године огласио избор председника виших судова у Републици Србији и председника Апелационог суда у Новом Саду.

 

Списак кандидата са тачно одређеним датумом и временом разговора са комисијoм објављен је на интернет страници Високог савета судства.

 

 

САОПШТЕЊЕ

23.01.2014.

 

Високи савет судства је на седници одржаној 23. јануара 2014. године донео oдлуку о именовању чланова Дисциплинских органа.

 

  1. За Дисциплинског тужиоца именује се Мирјана Илић, судија Вишег суда у Београду;

  2. За заменика Дисциплинског тужиоца именује се Слободанка Гутовић, судија Основног суда у Новом Саду;

  3. За председника Дисциплинске комисије именује се Милевка Миленковић, судија Апелационог суда у Крагујевцу;

  4. За члана Дисциплинске комисије именује се Жива Новаковић, судија Прекршајног апелационог суда;

  5. За заменика члана Дисциплинске комисије именује се Томислав Трајковић, судија Вишег суда у Нишу.

 

Високи савет судства је 25. децембра 2013. године, упутио јавни позив судијама да поднесу пријаве за именовање за члана Дисциплинских органа.

 

 

САОПШТЕЊЕ

23.01.2014.

 

Високи савет судства је на седници одржаној 15. јануара 2014. године донео oдлуку о објављивању огласа за попуну упражњених судијских места у Врховном касационом суду, Управном суду, Основном суду у Димитровграду, Прекршајном суду у Прешеву и Прекршајном суду у Сјеници:

 

   1. Врховни касациони суд             - 8

   2. Управни суд                             - 4

   3. Основни суд у Димитровграду  - 4

   4. Прекршајни суд у Прешеву       - 1

   5. Прекршајни суд у Сјеници        - 1

 

   Високи савет судства                                                                                                                                                 web dizajn: smsconsulting